หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มัตติกา  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   23 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัทผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด   จังหวัด  สตูล
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาสหกิจ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  ดำเนินการไปนิเทศสหกิจนักศึกษาเพื่อดูการปฏิบัติงานของนักศึกษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อคิดเห็นจากองค์กรที่ได้จากการสอบถามมาพัฒนาการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อคิดเห็นจากองค์กรที่ได้จากการสอบถามมาพัฒนาการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0469 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th