หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มุจลินท์  ซ้ายเกลี้ยง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   24 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สหกิจศึกษา   จังหวัด  สมุทรปราการ
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 มิ.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม แนะนำโครงการที่เกี่ยวข้องงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การประยุกต์ใช้ความรู้กับโครงการที่นักศึกษารับผิดชอบ เช่น โครงการอนุรักษ์การได้ยิน โครงการ CCCF โครงการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เป็นต้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ข้อแนะนำจากสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th