หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตตาภรณ์  มงคลแก่นทราย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   18 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สหกิจศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศงานสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 พ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  การนิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ 4 แห่ง ที่ จ.อยุธยา และกรุงเทพมหานคร

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ที่ได้รับจากการนิเทศงานนักศึกษา คือ ในสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกสหกิจนั้น เป็นสถานประกอบการใหญ่และมีชาวต่างชาติทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้การทำงานในสถานประกอบการนั้นต้องมีการติดต่อสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ในการทำงานในมหาวิทยาลัยต่อไปนั้นคือ สื่อสารภาษาอังกฤษกับนักศึกษาให้มากขึ้น เอกสารการเรียนของนักศึกษามีการเพิ่มเนื้อหาภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ต้องฝึกฝน ดังนั้น ความรู้ที่ได้จากการนิเทศคือการได้เรียนรู้บทสนทนา คำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันและคำศัพท์ทางวิชาชีพ ซึ่งสามารถฝึกฝนต่อไปเพื่อให้มีทักษะด้านภาษาให้ดีมากยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0486 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th