หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   18 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   18 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสู่ Good Laboratory Practice (GLP)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 พ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

ในวันที่ 18 - 19 พ.ค. 59 คณาจารย์จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 3 คน ได้แก่ ผศ.ดร.ชุติมา จันทรัตน์ ดร.นมนต์ หิรัญ และ ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เนื้อหาการอบรมเป็นการบรรยายในภาพรวมของสถานภาพของประเทศไทยในเวที OECD และความต้องการด้าน GLP ในประเทศไทย และ OECD Principles of GLP ในหัวข้อต่างๆ ซึ่งมีกำหนดไว้ 11 หัวข้อ นอกจากนี้ ในวันที่ 19 พ.ค. 59 ดร.นมนต์ และ ดร.อรรถวดี ได้ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการด้วยในการจัดทำระบบเอกสาร และร่วมรับฟังแนวทางในการดำเนินการและประกบการณ์จัดตั้ง GLP test facility เพื่อให้บริการ BE study ด้วย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง

- ใช้ในการจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ BA/BE เพื่อให้ได้รับการรับรอง GLP  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

พัฒนาระบบห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ และการดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์และทดสอบให้เป็นไปตามแนวทางที่ดีของห้องปฏิบัติการที่ดีพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th