หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   29 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 26
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    30 พ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
   รูปแบบการดำเนินงาน
1. การเสวนา/บรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote Lecture)
2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)
3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)
4. การจัดนิทรรศการ (งานวิจัย งานสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรม) (Exhibition)

การแบ่งกลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 10 Session

1. Session วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ชีววิทยา ชีวศึกษา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. Session วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เคมีศึกษา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมี ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ เคมีปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสำอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ วิศวกรรมเคมีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. Session ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ศึกษา ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ภูมิศาสตร์กายภาพและธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. Session คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยสาขา คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเครือข่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. Session วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ฯ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. Session การศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา ประวัติศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. Session มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยนิเทศศาสตร์ ปรัชญา ภาษา วรรณกรรม นาฎกรรมศิลปวัฒนธรรมและนิเทศศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คติชนวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. Session สังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม รวมทั้ง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 9. Session บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ การบัญชีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

10. Session ผลงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม ศิลปะไทย Media Arts ศิลปะแนวคิดอินสตอลเลชั่น การแสดงดนตรี การประพันธ์เพลง ละคร การแสดงพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ร่วมสมัย การออกแบบทุกสาขา และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

แลกเปลี่ยนประสพการณ์งานวิจัยผ่านรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัย โปสเตอร์และบรรยายสามารถนำมาใช้บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อมูลที่ได้จากการประชุมมาใช้บูรณาการให้ความรู้ในรายวิชาที่สอดคล้องสัมพันธ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th