หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรรถวดี  แซ่หยุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   18 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   19 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสู่ Good Laboratory Practice (GLP)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 พ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  การอบรมเรื่อง แนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสู่ Good Laboratory Practice (GLP) มีวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ 1. นางศิริพรรณ วงศ์วานิช บรรยายร่วมกับการทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีเนื้อหาดังนี้ -What is OECD? -สถานภาพของประเทศไทยในเวที OECD และความต้องการด้าน GLP ในไทย -นิยามคำที่ใช้ -OECD Principles of GLP-Test Facility Oragnization and Personnel -OECD Principles of GLP-Quality Assurance Programme -OECD Principles of GLP-Facilities, Apparatus, Material, Reagents, Test Systems, Test and Reference Items and SOPs -Performance of the Study & Reporting of Study Results -Storage and Retention of Records and Materials -การจัดทำระบบเอกสารใน GLP Test Facility นอกจากนี้มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ -การจัดองค์กรตามหลักการ OECD GLP -การจัดทำบัญชีรายชื่อบุคลากรและลายมือชื่อ -การจัดทำ Master Schedule -Master List of QA SOPs -Master List of related SOPs -รูปแบบ Study plan and study report -การเขียน SOPs 2. ภก.ดร.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ บรรยายเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการและประสบการณ์จัดตั้ง GLP test facility เพื่อให้บริการ BE study

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้เกี่ยวกับ GLP และแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบสู่ GLP สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอน และการพัฒนาห้องปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยให้ได้รับการรับรอง GLP เพื่อรองรับการศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th