หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   19 เม.ย. 2555    ถึงวันที่   28 เม.ย. 2555
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลกรุึงเทพ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    จากการดูงานกายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหายใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 พ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  จากการดูงานกายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหายใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้ ดังต่อไปนี้ 1. ระบบการให้บริการทางกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ที่ชัดเจนและครอบคลุมการให้บริการในผู้ป่วยแขนงต่างๆ โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอด 2. ระบบการทำงานบริการทางกายภาพบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบการดูแลผู้ป่วย การส่งต่อข้อมูลที่ชัดเจน สะดวก และมีความรวดเร็ว ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน 3. ระบบการทำงานกายภาพบำบัดร่วมกับทีมสหวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการดูแลผู้ป่วย การส่งต่อข้อมูลที่ชัดเจน สะดวก และมีความรวดเร็ว ส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน 4. เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ ที่มีความทันสมัย พร้อมและเหมาะสมต่อการใช้งาน ในส่วนต่างๆ เช่น หออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac care unit; CCU) หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (Intensive care unit; ICU) หอผู้ป่วยโรคหัวใจ แผนกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ Stability clinic และหอผู้ป่วยต่างๆ 4.1 เครื่อง EMO 4.2 เครื่อง IABP 4.3 เครื่อง EKG monitor 4.4 เครื่อง Ventilator 4.5 เครื่อง MOTOMed 4.6 เครื่อง Balance master 4.7 เครื่อง Virtuality 4.8 เครื่องออกกำลังกายแบบต่างๆ 5. แบบฟอร์มบันทึกรายงานผู้ป่วยที่มีความละเอียด ครอบคลุมการตรวจร่างกายที่จำเป็น เฉพาะตามแขนงผู้ป่วยต่างๆ ทั้งผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก บันทึกการออกกำลังกาย 6. เทคนิคการให้การรักษาทางกายภาพบำบัด เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและการร่อนระบายเสมหะที่ใช้ทั่วไปและที่ไม่ค่อยได้พบเห็นในการนำมาใช้ในทางคลินิก 6.1 IPPB 6.2 Ultra nebulizer 6.3 Vibrator 6.4 Percussion 6.5 Breathing exercise 6.6 เทคนิคการ Suction แบบต่างๆ 7. ขั้นตอนและเทคนิคการดูแลทางกายภาพบำบัดผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดโรคหัวใจ ในแต่ละช่วงเวลา อาการแทรกซ้อน หลักการ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และข้อควรปฏิบัติต่างๆ 7.1 Chronic heart failure 7.2 Post-op repair aortic root aneurism with fasciotomy 7.3 Pre-op CABG (TVD) 7.4 Post-op CABG day 2, 3, 5,7, 8, 9 with and without arrhythmia (TVD and DVD) 7.5 Post-op MR and TR (Valvular heart disease) 7.6 Abdominal aortic aneurysm 8. การเตรียมตัวจำหน่ายผู้ป่วย (plan discharge) ผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ และการดูแล ขั้นตอนและเทคนิคการดูแลทางกายภาพบำบัด โปรแกรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดโรคหัวใจ ในระยะที่ 2 และ 3 9. ขั้นตอนและเทคนิคการดูแลทางกายภาพบำบัดผู้ป่วยโรคระบบหายใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในแต่ละช่วงเวลา อาการแทรกซ้อน หลักการ ข้อห้าม ข้อควรระวัง และข้อควรปฏิบัติต่างๆ 9.1 TBI, pueumonia, fracture rib and based of skull 9.2 CVA, CHF, and lung atelectasis 9.3 COPD with AE and CA lung 9.4 CVA, CA colon, and pneumonia 9.5 TBI, C2 fracture, and lung atelectasis (prolong bed rest) 10. การทดสอบและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาการทรงตัวโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัยร่วมกับการทดสอบและวิธีการทางคลินิก 11. ทบทวนพยาธิสภาพของโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบหายใจ การดำเนินโรค ปัจจัยเสี่ยง เกณฑ์ต่างๆที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วย 12. สังเกตการณ์การทำงานของแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และวิชาชีพอื่นๆ ในการดูแลผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac care unit; CCU) หออภิบาลผู้ป่วยหนัก (Intensive care unit; ICU) หอผู้ป่วยโรคหัวใจ และแผนกฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้และทักษะมาปรับใช้กับงานในแต่ละด้าน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับปรุงแบบฟอร์มฝึกปฏิบัติงาน ปรับปรุงการเรียนการสอน งานกายภาพบำบัดทางระบบหายใจและหัวใจ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th