หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   16 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรรมการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 พ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  1. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและข้อตกลงระหว่างร้านยาและคณะเภสัชศาสตร์ 2. คู่มือสำหรับคณาจารย์/เภสัชกรร้านยาแหล่งฝึก 3. ระบบการเตรียมความพร้อมนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 4. คู่มือการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิต/นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 5. ทำเนียบเภสัชกรแหล่งฝึก

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แนวทางการเตรียมความพร้อมและการดำเนินการเพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน ของนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การจัดระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th