หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   14 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   14 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 พ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 ข้อเสนอแนะจากเวทีสาธารณะเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเรื่องการศึกษากับตาบอดสี

มติที่ประชุม ในการรับสมัคร สถาบันผู้ผลิตเทคนิคการแพทย์จะต้องประกาศคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ให้ชัดเจนว่าจะต้องไม่เป็นผู้มีตาบอดสีชนิดรุนแรง โดยในวันสอบคัดเลือกผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานการตรวจตาบอดสีจากโรงพยาบาลของรัฐมาแสดง และ/หรือ สถาบันมีการตรวจคัดกรองตาบอดสีโดยใช้สมุดทดสอบ ISHIHARA's test หรือทดสอบโดยการดูเซลล์เม็ดเลือดย้อมสีไรท์หรือแบคทีเรียย้อมแกรมภายใต้กล้องจุลทรรศน์ หากมีผู้สมัครตาบอดสีให้แนะนำไปเรียนหลักสูตรอื่น ทั้งนี้อาจต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้ปกครองทราบถึงการตัดสิทธิ์

1.2 ผู้แทนสภาคณบดีฯ ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการระดมสมองเพื่อจัดทำสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

มติที่ประชุม รศ.อิสยา จันทร์วิทยานุชิต ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าเรื่องการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ซึ่งเป็นตัวแทนใน 5 แขนงวิชาได้แก่ เคมีคลินิก โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ จุลชีววิทยา ภุูมิคุ้มกันวิทยา และธนาคารเลือด เพื่อระดมสมองการจัดทำสมรรถนะแต่ละด้านให้สอดคล้องกับ มคอ.1 ที่กำลังจะประกาศใช้

1.3 ข่าวทางสื่อสังคมเรื่องผลสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รอบที่ 3

มติที่ประชุม ให้สถาบันชี้แจงทำความเข้าใจกับนักศึกษารวมถึงผู้ตัดสินใจเข้าสมัครหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน 15% เป็นสัดส่วนปกติของผู้สอบในรอบที่ 3 เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตที่สอบไม่ผ่านมาหลายครั้งแล้ว ไม่ได้เป็นผลจากข้อสอบที่ไม่ได้มาตรฐาน ขณะนี้ทางสภาเทคนิคการแพทย์เองก็ได้มีการปรับเกณฑ์การสอบผ่านเป็นแบบคะแนนสอบสะสม ซึ่งจะได้แจ้งรายละเอียดต่อไป

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม มีการปรับแก้ไข และจะได้ส่งฉบับแก้ไขให้กรรมการทุกท่านผ่านอีเมล

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ความคืบหน้า มคอ.1

มติที่ประชุม มีการเสนอปรับแก้ไขในส่วนต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างของหลักสูตร

     - กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ

          1) รายวิชาเคมี ให้กำหนดรายละเอียดวิชาที่ต้องเรียน ได้แก่ เคมีทั่วไป เคมีอินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ และอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

          2) คอมพิวเตอร์ ปรับลดจำนวนหน่วยกิตเป็นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต เนื่องจาก นศ. มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์แล้ว และอยากให้มีการใช้หน่วยกิตดังกล่าวไปในรายวิชาสารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นวิชาใหม่ที่กำหนดขึ้น

     - กลุ่มวิชาชีพ

          1) รวมรายวิชาระบบคุณภาพและการบริหารห้องปฏิบัติการ (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) และการจัดการห้องปฏิบัติการ (ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต) เป็นวิชาเดียวกันชื่อ ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต

          2) วิชา Health informatics ปรับชื่อวิชาเป็น สารสนเทศทางสุขภาพเพื่อการประยุกต์ใช้ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต วิชาจะเน้นการนำข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล bioinformatics ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ระบบ LIS หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง machine training การวิเคราะห์ baseline หรือ outlier ของข้อมูล การเชื่อมโยงผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย ทั้งนี้การบริหารจัดการให้แต่ละสถาบันจัดตามความเหมาะสม อาจเป็นบรรยายหรือบรรยายร่วมกับปฏิบัติการ ทั้งนี้อาจสอดแทรกเนื้อหากับรายวิชาอื่่น เช่น ระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการแทพย์ชุมชน หรือคอมพิวเตอร์ แต่ต้องแสดงเนื้อหาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการตรวจรับรองหลักสูตรโดยสภาเทคนิคการแพทย์

          3) ปรับชื่อวิชาเครื่องมือวิทยาศาสตร์/เครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติ/Robotics/Technology assessment เป็นวิชา เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์ ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องอัตโนมัติทั้งหมดที่มีใช้ ระบบ LIS หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามนิยามข้อกฎหมายเรื่อง เครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์

          4) วิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต (ปรับเพิ่มจากข้อกำหนดหลักสูตรเดิม) รายวิชานี้ไม่ได้มุ่งเน้นให้ไปหาสิ่งส่งตรวจจากชุมชนมาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการแล้วแจ้งผลให้ชุมชนทราบ (ลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะเดียวกับการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล) แต่ให้เน้นการนำวิชาชีพมาใช้ในการปฏิบัติงานในชุมชน เช่น การนำผลการตรวจวิเคราะห์สุขภาพของคนในครอบครัวมาอธิบายโดยใช้เรื่องของ nutritional, behavior, environment และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าใจและดูแลสุขภาพตนเองดีขึ้น รวมถึงการมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพให้คนไม่เจ็บป่วย หรืออาจดำเนินการร่วมกับ รพ.สต. ในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลการตรวจเบื้องต้นจาก รพ.สต. มาวิเคราะห์ข้อมูลและส่งข้อมูลต่อให้ประชาชนในเชิงให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองเพิ่มขึ้น (Health promotion) 

     - จำนวนชั่วโมงฝึกงานวิชาชีพ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานในชุมชน และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดโดยสภาเทคนิคการแพทย์ มีความหมายคือ ให้แต่ละสถาบันจัดหาแหล่งฝึกงานให้นักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภาเทคนิคการแพทย์กำหนดโดยฝึกปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 350 ชั่วโมง หากเป็นไปได้ให้สถาบันติดต่อแหล่งฝึกงาน (ผ่านนักเทคนิคการแพทย์) ที่มีความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในชุมชน เช่น รพ.สต. หรือ รพ.ชุมชน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบงานและได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในชุมชน แต่หากแหล่งฝึกไม่สามารถดำเนินการส่วนนี้ได้ ทางสถาบันจะต้องประสานงานให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงานในโรงพยาบาลชุมชน หรืออำเภอที่มีเครือข่ายกับ รพ.สต. ในพื้นที่ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้จัดเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรียนรู้ อาจใช้เวลา 2-3 วันเพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติงานที่ รพ.สต. เหตุผลที่กำหนดให้มีการปฏิบัติงานในชุมชนไว้ในชั่วโมงฝึกงานนั้น เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ระบบการปฏิบัติงานในชุมชน (ไม่ใช่เพียงแค่การลงชุมชนไปเก็บข้อมูลในรายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน) ทั้งนี้เนื่องจากระบบการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหลายแห่งยังไม่รองรับการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น (ตาม service plan ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) ใน มคอ.1 จึงยังไม่ระบุจำนวนชั่วโมงหรือสัดส่วนของการฝึกปฏิบัติงานในชุมชนไว้ชัดเจน เพื่อให้ส่วนนี้เป็นการบริหารจัดการของแต่ละสถาบัน

2. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ข้อ 2 มีการกำหนดเรื่องตาบอดสีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น คือ มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีภาวะตาบอดสีขั้นรุนแรง อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

     - การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ กำหนดให้มีการทวนสอบระดับรายวิชา รวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยกำหนดให้ทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพต้องมีการทวนสอบ ในประเด็นนี้ได้เสนอการทวนสอบตาม learning outcomes ซึ่งได้กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้อาจทวนสอบหลังให้เกรดนักศึกษาไปแล้วโดยใช้วิธีแบบ summative หรือ formative assessment โดยผลการทวนสอบระดับรายวิชาแสดงใน มคอ.5 และระดับหลักสูตรแสดงใน มคอ.7

     - อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการและวิชาชีพ ในที่นี้หมายถึงอาจารย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่สอนในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ทุกคน ในส่วนการพัฒนาด้านวิชาชีพนั้นให้แต่ละสถาบันกำหนดแผนให้อาจารย์เทคนิคการแพทย์ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการจริงเพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล ทั้งนี้ให้จัดประสบการณ์ดังกล่าวตามความเหมาะสมของสถาบัน โดยไม่จำเป็นต้องระบุชั่วโมงการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ไว้ใน มคอ.1

3.2 รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์

มติที่ประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาเอกสารผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อรับรางวัล จำนวน 12 คน พบว่าไม่สามารถตัดสินได้จากเอกสาร จึงได้กำหนดวันสัมภาษณ์นักศึกษาแต่ละคนเป็นวันที่ 11 มิถุนายน และมีกำหนดมอบรางวัลในวันที่ 7 กันยายน โดยมี ศ.นพ. เกษม (องคมนตรี) เป็นผู้มอบรางวัล โดยจะเชิญคณบดีทุกสถาบันและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รางวัลที่มอบ (ร่วมกับศูนย์คุณธรรมแห่งชาติในการตัดสิน) มี 3 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 มอบโล่ห์ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลที่ 2 มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลที่ 3 รางวัลชมเชย ทุกคนที่มีชื่อจะได้รับเกียรติบัตร ในส่วนของรางวัลจะได้รับการสนับสนุนจากสภาคณบดีฯ และสภาเทคนิคการแพทย์

3.3 การประชุม AASMT ครั้งที่ 3

มติที่ประชุม กำหนดแบ่งคณะทำงานเป็น 3 ชุด ได้แก่ international executive committee, local advisory committtee (สคท. นายกสภาเทคนิคการแพทย์ และนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์) และ organizing committee โดยการจัดประชุมกำหนดไว้เป็นวันที่ 3-5 พ.ย. 2559 ณ SD avenue กรุงเทพ รายละเอียดได้เผยแพร่ในเว็บไซต์การประชุม ASMT conference 2016 ที่ประชุมได้เสนอให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมแบบ local rate สำหรับคนไทย และแยกรายได้จาก international rate เพื่อเป็นการจูงใจให้คนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมอบหมายให้แต่ละสถาบันเสนอรายชื่อวิทยากรที่เหมาะสมจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ instructional reform for MT education ซึ่งได้ระบุชื่อวิทยากรเบื้องต้นไว้คือ รศ.นพ.ดนัย ศ.นพ.พงษ์ศักดิ์ และ ศ.ดร.สมพงษ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การเตรียมข้อมูลเพื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ "การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 3"

มติที่ประชุม การประชุมนี้ต่อเนื่องจากปีที่ 1 และ 2 ที่จัดประชุมเรื่อง institutional reform และ instructional reform ไปแล้ว โดยปีนี้เป็นการจัดประชุมเน้นเรื่อง IPE กำหนดจัดวันที่ 21-23 พ.ย. 2559 มีการบรรยายเรื่องสถาการณ์สุขภาพและการปฏิรูปการศึกษา การวางแผนกำลังคนสุขภาพ การทบทวนความก้าวหน้าของ curriculum development, collaboration, quality และการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง IPE ทั้งนี้ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรทางสุขภาพ (ศสช) ได้ขอความร่วมมือสภาคณบดีสถาบันผลิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและเพิ่มเติมข้อมูล collaborative activities (ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กร หรือหน่วยงาน) ของกลุ่มสถาบันที่มีการสำรวจเมื่อปี 2558 โดยเน้น 3 หัวข้อหลัก คือ การพัฒนาหลักสูตรที่เป็นรูปธรรม การแก้ปัญหาการขาดแคลนและการกระจายบุคลากรด้านสุขภาพ และการพัฒนาอาจารย์ โดยนำเสนอข้อมูลในหัวข้อต่อไปนี้ คือ วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ strength and weakness ธรรมาภิบาล การสนับสนุนงบประมาณ การประเมินผล ที่ประชุม สคท. มีมติให้มี สคท. ทำแผนความร่วมมือระดับนโยบายกับกระทรวงสาธารณสุขและ กทม. เป็นลำดับแรก เรื่องการส่งนักศึกษาฝึกงาน (ทำเป็นภาพรวม ไม่ต้องให้แต่ละสถาบันประสานงานเอง) และทำ MOU เพื่อให้อาจารย์ได้เข้าไปฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ ทั้งนี้ขอให้นำเรื่องนี้สืบเนื่องในการประชุมคราวต่อไป

4.2 งานปาฐกถา ศ.นพ.วีกูล วีรานุวัฒน์

มติที่ประชุม เดิม ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมาโดยตลอด (12 ปี) จึงได้มีแนวทางจะหมุนเวียนการจัดงานดังกล่าวระหว่าง ม.มหิดล และมหาวิทยาลัยอื่นในต่างจังหวัดที่เปิดสอนเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ควรมีการวางแผนร่วมกันเพื่อกำหนดสถานที่จัดงานและช่วงเวลาจัดงานเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทยที่แต่ละสถาบันจะจัด โดยในปีนี้ และปีถัดไป (ครบรอบ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย) ให้มีการจัดงานโดย ม.มหิดล ไปก่อน

 

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 กำหนดวันประชุม สคท. ครั้งที่ 4/2559

มติที่ประชุม เนื่องจากมีวาระสำคัญเรื่องการทำ MOU ความร่วมมือเรื่องการส่งนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์และการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้อาจารย์เทคนิคการแพทย์ จึงขอนัดประชุมในวันที่ 18 มิถุนายน เวลา 9-12 น. ที่สมาคมเทคนิคการแพทย์ ก่อนการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ในวันเดียวกัน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำประเด็นจากวาระที่ 1.1 และ วาระที่ 3.1 มาประกอบการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. จัดทำโครงการเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (ใช้งบพัฒนาวิชาการ นอกเหนือจากโควต้ารายบุคคล)

2. เตรียมความพร้อมอาจารย์เรื่องการจัดการเรียนการสอน/การจัดประสบการณ์เรียนรู้รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน

3. สร้างเครือข่ายกับ รพ.สต. หรือ รพ.ชุมชน/อำเภอ ที่รับผิดชอบดูแล รพ.สต. เพื่อประสานงานร่วมเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาต่อไปในอนาคตพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th