หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรารัตน์  สองสี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 เม.ย. 2559    ถึงวันที่   08 เม.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมไวรัสวิทยา(ประเทศไทย)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    From fundamental virology to emerging viral diseases
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 พ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

- ความรู้พื้นฐานทางด้านไวรัสวิทยา

- เชื้อไวรัสอุบัติใหม่ต่างๆ

- สถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ในปัจจุบันทั้งในโลกและในประเทศไทย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -นำความรู้ที่ได้ เช่น เชื้อไวรัสอุบัติใหม่ที่สำคัญ การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการไวรัส มาประยุกต์ใช้ในการสอนรายวิชา MTH-340 ไวรัสวิทยาทางการแพทย์ ทำให้เนื้อหาที่ทันสมัยมากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- นำความรู้ที่ได้ไปสอนนักศึกษาในรายวิชา MTH-340 ไวรัสวิทยาทางการแพทย์

- สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยได้พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0467 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th