หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุรดีนา  จารง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 พ.ค. 2559    ถึงวันที่   03 พ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลยะลา   จังหวัด  ยะลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเทคนิคการเเพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 พ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  นิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการเเพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นต้องใช้ในการทำงานจริงในอนาคต ในเบื้องต้น นักศึกษายังมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับที่ต้องพัฒนา จึงมีคำเเนะนำเพิ่มเติมในคณาจารย์ในหลักสูตรให้ความสำคัญกับการการพัฒนาทักษะภาาษาอังกฤษของนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้ในการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ จากการไปฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้เห็นการทำงานในสถานปฏิบัติงานจริง เเละเรียนรู้ขั้นตอนการนำปัญหามาปรับเเก้เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานโดยผ่านทางการทำงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th