หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   27 เม.ย. 2559    ถึงวันที่   27 เม.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย/ม.มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมกลุ่ม Health and Wellness/Biomedical
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 พ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

ตามที่คณะทำงานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้พิจารณาแนวทางการปรับเปลี่ยนประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แทนการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ Innovative productsโดยในการประชุมกลุ่มย่อยHealth and Wellness/Biomedical ซึ่งมีข้อสรุป ดังนี้

1.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

   1.1 การวิจัยด้านโรคที่ไม่ติดเชื้อรุนแรง โดยเฉพาะโรคไต ซึ่งปัจจุบันมีประชากรไทยเป็นโรคไตประมาณ 8 ล้านคน โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อป้องกัน การวิจัย/นวัตกรรมเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยได้เนิ่นๆ การเข้าถึงระบบการเปลี่ยนถ่ายไต ระบบการบริการดูแลรักษา การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของภาคสังคม และการวิจัยพัฒนาการล้างไตทางหน้าท้องให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

  1.2 การวิจัยโรคติดเชื้อ โดยให้ความสำคัญกับโรควัณโรค การพัฒนานวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยแบบใหม่ที่แม่นยำ รวดเร็ว และการควบคุม ป้องกัน รักษา และโรคติดเชื้อที่อุบัติซ้ำ โดยเฉพาะโรคที่มีการติดต่อจากสัตว์สู่คนและจากคนสู่สัตว์ โดยการวิจัยพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยเพื่อการควบคุม ลดการระบาดของโรคให้ทันท่วงที

2. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณณ์ โดยมุ่งเน้น

   2.1 การพัฒนาการตรวจ และชุดทดสอบสำหรับโรคที่มีผลกระทบด้านสุขภาพในประเทศ ให้สามารถตรวจได้ในระยะต้นๆ หรือสามารถตรวจได้หลายๆโรคหรือหรือหลายสาเหตุ (Multiplex detection) รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดชุดตรวจที่เป็น In house test kit ให้ใช้ได้จริงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาล

    2.2 ผลผลิตที่ได้จะเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการตรวจวินิจฉัย ติดตามและรักษาโรคที่มีความไว ความจำเพาะสูง มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

3.สมุนไพร อาหารเสริมและสปา

    3.1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในรูปแบบสำเร็จรูปที่มีโอกาสเข้าสู่เชิงพาณิชย์ ได้แก่ กลุ่มสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต่อระบบของบุรุษ/สตรี สมุนไพร กลุ่มสมุนไพรที่มีศักยภาพทางการตลาดสูง เช่น กวาวเครือ กระชายดำ ไพล บัวบก รางจืด ขมิ้นชัน มะขามป้อม กลุ่มตำหรับยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

      3.2การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีศักยภาพเป็นเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา

       3.3 การพัฒนาผลิภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อบำรุงสุขภาพและความงาม Nutracuetical, Functional food

      3.4 การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรออกสู่ตลาดได้อย่างแท้จริง การพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสมุนไพร ยาแผนโบราณและการพาณิชย์ (อย.)

4. เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาด้วยเทคนิคต่างๆ การใช้วัสดุนาโนเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  สุขภาพและการแพทย์  เสริมสุขภาพและความงาม

5.ผู้สูงอายุและคนพิการ กรอบการวิจัยเพื่อพัฒฯระบบกลไกการตอบสนองต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการส่งเสริมและการสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้สูงอายุและผู้พิการ

6.Medical Hup เน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านต่างๆ ดังนี้

   6.1 การสร้างฐานข้อมูลกลางด้าน Medical Hup

   6.2 การขยายเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพ (Medical Service Hup)

   6.3 การปกป้องสิทธิ์ประชาชนไทยและต่างชาติจากการใช้บริการทางสุขภาพ

   6.4 การวิจัยเพื่อเป็นศูนย์กลางส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hup)

   6.5 การวิจัยการเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวกับสุขภาพ (Medical Acdemic Hup)

 

      ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อเป็นข้อมูล แนวทางการในการกำหนดนโยบาย ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การเขียนพัฒนาโครงการวิจัย เป้าหมาย ประโยชน์ และผลผลิตของงานวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางการใช้การวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ตามนโยบายทิศทางของประเทศ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เพื่อเป็นแนวทางการสนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบาย ทิศทางการวิจัยของหน่วยวิจัย หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในแนวทาง นโยบายของประเทศพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th