หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   25 เม.ย. 2559    ถึงวันที่   25 เม.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 พ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  นิเทศและติดตามผลการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ โดยประเมินผลการฝึกงาน รวมทั้งข้อมูลปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานของนักศึกษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการฝึกงานทั้งจากนักศึกษา อาจารยฺผู้ควบคุมการฝึกงาน มาปรับปรุงเพื่อลดปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นสำหรับนักศึกษาในปีต่อไป และหาความร่วมมือในการวิจัยกับโรงพยาบาล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  แนวทางในการปรับปรุงและเสริมทักษะให้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการไปฝึกงาน และการพัฒนาหัวข้องานวิจัยที่สามารถร่วมมือกับทางโรงพยาบาล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th