หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   26 เม.ย. 2559    ถึงวันที่   27 เม.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.ชลบุรี และ รพ.สมเด็จฯ ศรีราชา   จังหวัด  ชลบุรี
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ MTH-493
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 พ.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

การนิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ รพ.ชลบุรี และ รพ.สมเด็จฯ ศรีราชา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จุดเด่น นศ.

1. ความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน

2.ความคล่องตัวในทักษะการทำงาน และเรียนรู้ระบบงานได้เร็ว

3. การติดตามงาน และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

1. การเตรียมตัว/ทบทวนความรู้/การคงอยู่ขององค์ความรู้

2. ความกล้าในการซักถามในสิ่งที่ไม่รู้/สงสัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

แนวทางการพัฒนาหลักสูตร

1. ควรมีการสรุปย่อระบบการทำงานใน รพ. โดยทั่วไปก่อนการฝึกงาน เพื่อจะได้ปรับตัวได้เร็วขึ้น

2. การดูตะกอนปัสสาวะใน รพ. ต่างจากที่ นศ. เรียนมา

3. สร้างจิตสำนึกในการบริการ และปลูกฝังระบบอาวุโสในการทำงาน นอกเหนือจากการมองเพียงคุณวุฒิการศึกษา

4. มวล. ควรมีการประเมินห้องปฏิบัติการที่ใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ฯ ร่วมด้วย เพื่อช่วยสะท้อนเพื่อการปรับปรุง

5. การจัดกิจกรรม นศ./กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ นศ. มีการทบทวนความรู้อยู่เรื่อยๆ จะทำให้องค์ความรู้อยู่ได้นานขึ้น

6. เน้นย้ำระบบมาตรฐานที่ต้องรู้ และควรรู้ รวมถึง update ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

7. ระบบการให้บริการทางวิชาการ การเป็นที่ปรึกษาโครงการ R2R/บริการวิชาการ ที่สามารถติดต่อ หรือเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th