หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 เม.ย. 2559    ถึงวันที่   22 เม.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลอุดรธานี   จังหวัด  อุดรธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 เม.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

นิเทศการฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 คน ที่โรงพยาบาลอุดรธานี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ทางโรงพยาบาบสะท้อนว่านักศึกษาไม่ค่อยพูด โดยสังเกตจากพฤติกรรมถามแล้วไม่ตอบ ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น และยังขาดวินัยในการทำงาน, ยังขาดจิตสาธารณะ จึงควรฝึกนักษึกษาให้มัทักษะด้านการสื่อสารมากยิ่งขึ้น ฝึกในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และความเสียสละ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. ทางโรงพยาบาลมีความสนใจในการพัฒนาข้อมูลในห้องแลปให้เป็นงานวิจัย โดยสามารถติดต่อและทำวิจัย R2R ร่วมกันได้ในอนาคต

2. ระบบของโรงพยาบาลเป็นแบบ central lab ช่วยในเรื่องความรวดเร็วและความสะดวกในการติดต่อสื่อสารภายในห้องแลปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th