หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ขวัญธิดา  อุทัยสาร์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 เม.ย. 2559    ถึงวันที่   21 เม.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 เม.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  นิเทศการฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คน ที่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ทางโรงพยาบาลสะท้อนว่าการฝึกงานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอื่นอาจทำให้เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญดูแลไม่ทั่วถึง หากสามารถจัดหรือวางแผนการฝึกงานเพื่อไม่ให้ไปช่วงเวลาเดียวกันกับมหาวิทยาลัยอื่นจะดีขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ามีการจัดระบบทางฟ้องปฏิบัตืการได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีการแบ่งงานชัดเจนและเป็นสัดส่วน นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์และเครื่องวิเคราะห์ผลแลปที่ทันสมัยและสามารถทำได้ในปริมาณมากโดยมีความผิดพลาดค่อนข้างน้อย ซึ่งความรู้ในส่วนนี้สามารถนำมาใช้ในการจัดระบบห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th