หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 เม.ย. 2559    ถึงวันที่   22 เม.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.สงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 เม.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นการสอบวัดความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติของเภสัชกรผู้เข้าสอบ

ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบในภาคการสอบปฏิบัติ (OSPE) ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. หัวข้อความรู้ในรายวิชานิติเภสัชและจริยธรรมที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องรู้

2. ประสบการณ์การสอบของรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

3. การฝึกสมาธิให้แก่นักศึกษาเพื่อการเตรียมตัว  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th