หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   55 3047    ถึงวันที่   55 3047
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   อย.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาระบบการผลิตและกำลังพลด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 เม.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาระบบการผลิตและกำลังพลด้านสุขภาพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยมีเนื้อหาดังนี้ 1. การบรรยาย การพัฒนาการเรียนการสอนด้วย 10 Module การเรียนรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการประเมิน โดย รศ.นพ.อนุภาพ เลขะกุล ซึ่งได้บรรยายในภาพรวมของ module ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอน และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ module ดังกล่าวในทุกโรงเรียนด้านสุขภาพ ทั้งนี้แล้ว ได้มีการเชิญชวนให้มีการนำ module ดังกล่าวไปทดลองใช้ในแต่ละสถาบัน โดยจะมีการติดตามผลการใช้งาน ทั้งนี้แล้วในการใช้อาจมีการดัดแปลง module ให้มีความเหมาะสมในแต่ละสถาบัน 2. การสาธิตการสอน module เรื่องหลักการและความสำคัญของการใช้ยาอย่างเหตุผล โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล โดยในการกิจกรรมดังกล่าว เน้นการเรียนรู้แบบ interactive ผ่านการใช้ facebook ทั้งนี้แล้ว อาจารย์ได้พยายามแนะนำวิธีการสอนที่สำคัญเพื่อให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อาทิ เช่น การให้คำจำกัดความ RDU แล้วให้อภิปรายอย่างกว้างขวาง การให้กรณีศึกษาการใช้ยาบางตัวแล้วให้นักเรียนได้อภิปรายเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้แล้วในการอภิปรายจะมีการสอดแทรกทักษะการสืบค้นข้อมูล ให้กับผู้เรียนด้วยทำให้ผู้เรียนได้รู้แหล่งข้อมูลที่มีความเหมาะสม และเมื่อเสร็จกิจกรรม จะมี feedback ในส่วนของกิจกรรมด้วยทำให้เกิดการพัฒนากิจกรรมที่ดียิ่งขึ้นไป 3. ช่วงบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อย มีทั้งหมด 5 กลุ่ม 1. การสื่อสารการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 2. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย 3. วิกฤตเชื้อดื้อยากับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล 4. การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อการเข้าถึงยาอย่างคุ้มค่าและเป็นธรรม 5. ความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพเพื่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทั้งนี้แล้วได้มีโอกาสเข้าไปยัง กลุ่มที่ 3 และ 5 เพื่อเข้าในการร่วมอภิปราย โดยเรื่องแรกคือวิกฤติเชื้อดื้อยานั้นได้แสดงให้เห็นถึงการใช้ยาในสัตว์ที่มีความสำคัญสูงมาก และเพิ่มเติมในส่วนของการใช้ยาในชุมชน ส่วนอีกกลุ่มเป็นเรื่องความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพซึ่งได้ร่วมเสนอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เช่นกันโดย พบว่า การจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์เป็นผลดีที่จะทำให้ การการทำงานในรูปแบบของสหสาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายได้มีการสรุปผลการหารือทั้งหมด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ด้านการเรียนการสอน ความรู้ด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th