หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 เม.ย. 2559    ถึงวันที่   23 เม.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4/2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 เม.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ประกอบด้วย รายงานทางการเงินของสภาฯ รายงานการดำเนินงานประจำเดือน สรุปสาระสำคัญการประชุมกับองค์กรต่างๆ และรายงานการดำเนินการของอนุกรรมการชุดต่างๆ

     - มคอ.1 เทคนิคการแพทย์ที่กำลังดำเนินการควรมีการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาระดับชาติ (รายละเอียดดูได้จากเว็บไซต์สภาการศึกษา)

     - การปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ กรณีเครื่องมือเช่าทำสัญญาไม่เกิน 5 ปี แยกกับการจัดซื้อน้ำยาซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการทุกปี

     - การกำหนดตำแหน่งคุณวุฒิวิชาชีพเทคโนโลยีชีวการแพทย์ เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสาขามากขึ้น

     - ศาลปกครอง ชั้นอุทธรณ์ รับฟ้องกรณีที่วิทยาลัยนครราชสีมา (โจทก์) ฟ้องนายกสภาฯ และคณะกรรมการสภาฯ ที่สั่งให้ วนส. งดรับนักศึกษาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตามหลักฐาน ส่วนข้อหาอื่นๆ ที่ฟ้องอีก 4 ข้อหา ศาลเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องจึงไม่รับฟ้อง

วาระที่ 2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2559

     - รับรองโดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดงาน 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย - อยู่ระหว่างการนัดประชุมคณะทำงาน

3.2 การยื่นหนังสือขอให้คงโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - ทางสภาเทคนิคการแพทย์ได้เสนอโครงสร้าง 2 ลักษณะ คือ กลุ่มงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กรณีไม่มีพยาธิวิทยาคลินิก และกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก กรณีที่มีพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์อยู่ด้วยกัน

3.3 การลงทะเบียนนประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. 59 - คณะกรรมการสภาฯ จะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พัก 1 คืน เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาฯ และเข้าร่วมประชุมวิชาการ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และการสมัครเป็นสมาชิก - รอบนี้มีคนสอบผ่าน 2 คน

4.2 ขอเสนอพิจารณาผลสอบฯ ครั้งที่ 1/2559 - มีผู้เข้าสอบ 519 คน สอบผ่าน 76 คน คิดเป็น 14.6% - อนุมัติ

4.3 ขอเสนอพิจารณาให้การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน 18 แห่ง - รับรอง

4.4 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลในการประชุม Thailand LA forum 2017 - เห็นชอบ

4.5 ขออนุมัติงบประมาณจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง ร่วมกำหนดโครงสร้างภายในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ - อนุมัติ

4.6 มาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี - มีการนำเสนอ (ร่าง) มคอ.1 ในที่ประชุม ที่ประชุมได้ให้ความเห็นและมีข้อปรับแก้ไขในหลายจุด จึงได้เสนอให้คณะทำงานจัดทำ มคอ.1 ส่งเวียนร่าง มคอ.1 ให้แต่ละมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภาฯ พิจารณา

4.7 ขออนุมัติรายชื่อสถาบันสมทบเพื่อผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 2 แห่ง - อนุมัติ

4.8 รศ.ทนพ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ์ ผอ.ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ขอลาออกและเสนอ พันเอก ทนพ.ชเลง ฉายวิโรจน์ แทน - อนุมัติ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 6 กำหนดการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 31 พ.คซ 59 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จากการประชุมมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ดังนี้

1. การจัดสอบขึ้นทะเบียนผู้มีใบประกอบวิชาชีพฯ ทางสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องให้ความรู้เรื่องระเบียบ แนวปฏิบัติการจัดสอบ และแนวทางการเลือกโปรแกรมสอบให้เหมาะสม

2. การแจ้งผลสอบเดิมจะแจ้งผลผ่าน/ไม่ผ่านในรายวิชาใด สภาฯ ได้มีการปรับรูปแบบการแจ้งผลสอบใหม่ กรณีสอบไม่ผ่านจะมีการแจ้งคะแนนสอบเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกโปรแกรมสอบ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ

1. ปรับกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างความรู้สู่การเป็นนักเทคนิคการแพทย์ โดยเพิ่มกิจกรรมแนะแนวทางการสอบ รวมถึงการเพิ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกอบวิชาชีพ/เรียนต่อ โดยให้ศิษย์เก่าที่มีบทบาทหลากหลายมาแลกเปลี่ยนเพื่อประกอบการตัดสินใจของบัณฑิต ส่วนแนวทางการทบทวนความรู้อาจใช้ศิษย์เก่าช่วยในเรื่องของความรู้ทางทฤษฎีร่วมกับประสบการณ์ทางห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ควรมีการเพิ่มการทวนความรู้เรื่องการดูเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์มากขึ้น เนื่องจากสภาฯ มีแนวโน้มการเพิ่มภาพสีของเซลล์ร่วมในการสอบทุกครั้ง

2. จัดทำระบบติดตามผลการสอบของบัณฑิตทุกคนจนกว่าจะสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามข้อมูลและหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้บัณฑิตทุกคนได้มีใบประกอบวิชาชีพพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th