หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   21 เม.ย. 2559    ถึงวันที่   22 เม.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 เม.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  

เนื่องด้วยภาค 3/2558 มีนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ออกฝึกงานตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 และมีกำหนดแล้วเสร็จ 13 พฤษภาคม 2559 โดยได้มีการจัดทีมนิเทศและแบ่งเขตรับผิดชอบ ซึ่งคณะที่ไปประกอบด้วยอาจารย์ 4 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน อาจารย์ ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน อาจารย์ ดร.นันทวัน วังเมือง และตนเอง ได้ไปนิเทศงานนักศึกษาจำนวน 10 คน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ฝึกงานใน 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ชี้แจงแนวทางการประเมิน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการนำไปพัฒนาปรับปรุงรายวิชา นอกจากนี้ยังได้มีการดำเนินการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลต่างๆ ในเรื่องของเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

     จากการนิเทศงานนักศึกษาทั้ง 4 โรงพยาบาล พบว่านักศึกษามีความรู้และทักษะเพียงพอสำหรับการฝึกปฏิบัติงาน มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีจิตอาสาดี สิ่งที่ควรปรับปรุง ได้แก่ บุคลิกภาพ และเนื้อหาการเรียนการสอนบางรายวิชาควรมีการปรับปรุงให้ทันสมัย เช่น การควบคุมคุณภาพในงานเคมีคลินิก หลักการและวิธีการของเครื่องอัตโนมัติที่มีใช้ในแต่ละงาน การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ การคำนวณอัตรากำลัง เป็นต้น นอกจากนี้ในส่วนของรายวิชาฝึกงาน พบว่าระยะเวลาของการฝึก 3 เดือน มีความเหมาะสมดีแล้ว แต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการเปิดภาคแบบอาเซียน ในช่วงเวลาเดียวกันจึงมีนักศึกษาฝึกงาน 15-25 คน ต่อแหล่งฝึก ซึ่งแหล่งฝึกมีความกังวลว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ไม่เต็มที่ จึงมีข้อเสนอแนะว่าควรมีการทบทวนความรู้นักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานหรือจัดเป็นการฝึกงานภายในก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติงานจริง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

     ข้อเสนอแนะจากการนิเทศการฝึกงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการจัดการเรียนการสอน จะได้มีการสรุปและเวียนแจ้งในแต่ละรายวิชาเพื่อพัฒนาเนื้อหาที่ใช้สอนให้มีความทันสมัย ส่วนของการบริหารจัดการรายวิชาฝึกงานควรมีการทบทวนในส่วนของกระบวนการเตรียมนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานจริง อาจใช้เรื่องของการทวนสอบความรู้ทั้งทฤษฎีหรือปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจก่อนไปปฏิบัติงานจริง

    สำหรับความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ส่วนใหญ่ทางห้องปฏิบัติการยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย เนื่องจากเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่บางโรงพยาบาลได้กำหนดไว้ และผลงานจากการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในส่วนการพัฒนาหน่วยงานและพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th