หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 เม.ย. 2559    ถึงวันที่   22 เม.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์สอบวัดความรู้ สภาเภสัชกรรม   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    คุมสอบปฏิบัติการทักษะทางวิชาชีพ (OSPE)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 เม.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  ร่วมคุมสอบปฏิบัติการทักษะทางวิชาชีพ (OSPE) แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2559 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์และแนวทางการสอบทักษะทางวิชาชีพ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการสอบทักษะทางวิชาชีพในปีต่อๆไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th