หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   55 2647    ถึงวันที่   55 2947
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มอ. สภาเภสัชกรรม    จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 เม.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  วันที่ 21/4/2559 ได้นัดพบนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยได้ตรวจสอบความพร้อมของนักศึกษา และตรวจหลักฐานในการสอบทั้งหมด หลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามเพิ่มเกี่ยวกับการสอบทั้งหมด และแนะนำการปฏิบัติตัวทั้งหมดในการสอบ ทั้งในภาคปฏิบัติ และภาความรู้ หลังจากนั้นได้พานักศึกษาไปแนะนำสถานที่ทั้งหมดโดนเฉพาะห้องสอบที่จะต้องไปสอบเพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นชินกับสถานที่ๆจะไปสอบ วันที่ 22/4/2559 ได้เข้าร่วมในการเป็นกรรมการเปิดข้อสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งจะต้องมีอาจารย์จากต่างสถาบัน 1 คน และเภสัชกร 1 คน เป็นสักขีพยานในการเปิดข้อสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการสอบมากที่สุด หลังจากนั้นได้เข้าห้องกักตัวสอบเพื่อเข้าไปดูแลนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่อยู่ในห้องกักตัวซึ่งจะมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์วลัยลักษณ์จำนวน 35 คนเข้าร่วมสอบในครั้งนี้ โดยเข้าสอบ 4 รอบ โดยดูแลทุกเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมนักศึกษา และหลังจากนั้นก็จะส่งนักศึกษาเข้าห้องสอบทุกราย วันที่ 23/4/2559 ได้เข้าร่วมในการเป็นกรรมการเปิดข้อสอบภาคความรู้ วันที่ 1 ซึ่งจะต้องมีอาจารย์จากต่างสถาบัน 1 คน และเภสัชกร 1 คน เป็นสักขีพยานในการเปิดข้อสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการสอบมากที่สุด โดยหลังจากที่เปิดข้อสอบเสร็จแล้ว ก็เข้าไปดูแลนักศึกษาในห้องสอบต่อเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดในการสอบ ซึ่งมีปัญหาของนักศึกษาระหว่างสอบแต่ได้ทำการจัดการได้เรียบร้อยแล้ว

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้เรื่องการจัดเตรียมความรพ้อมนักศึกษาสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ความรู้เรื่องการจัดเตรียมวามพร้อมเพื่อเป็นสนามสอบของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีความพร้อมากที่สุดก่อนจะออกไปสอบจริง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th