หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปนัดดา  พิบูลย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   06 เม.ย. 2559    ถึงวันที่   06 เม.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมหารือการทำ มคอ.1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 เม.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  การทำจัดร่าง มคอ.1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การจัดทำ มคอ.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) ม.วลัยลักษณ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาดงาน ผู้ใช้บัณฑิต และให้ผู้เรียนมีโอกาสทำงานในขอบเขตงานตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th