หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   4- 2559    ถึงวันที่   4- 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมไวรัสวิทยา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    From Fundamental virology to emerging disease
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 เม.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  -General properties of viruses, classifcation, replication -Pathogenesis and immunopathology -Laboratory investigation of virus infectionm Molecular diagnosis of viral infection -Bioseafty laboratory -Factor enhance the emerging remeging of viral disease -Mostquito born Viral disease -Xoonotic viral disease : EBola , MERS, -Influenza viruses Viral evolution and molecular epidemiology -สถานการณ์ระบาดของโรคปัจจุบัน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การเรียนการสอนรายวิชา MTH-340

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การบริการวิชาการ และการวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th