หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อิศรา  ประจงไสย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 เม.ย. 2559    ถึงวันที่   08 เม.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมไวรัสวิทยา (ประเทศไทย)    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    From fundamental virology to emerging viral diseases
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 เม.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  เป็นการประชุมเชิงวิชาการ เกี่ยวกับไวรัสวิทยาที่สำคัญทางการแพทย์ เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางไวรัสวิทยาจนถึงระบาดวิทยาและความสำคัญของโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสในปัจจุบัน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำความรู้พื้นฐานไปปรับปรุงแนวทางการสอนนักศึกษาในหลักสูตร  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำแนวคิดงานวิจัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอุบัตใหม่/อุบัติซ้ำ ไปพัฒนางานวิจัย หรือสร้างความร่วมมืองานวิจัยกับองค์กรภายนอก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th