หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   40 2559    ถึงวันที่   40 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศศภท.    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับสถานศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 เม.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  ได้เข้าร่วมการประชุม การพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยสำหรับสถานศึกษา โดยมีเรื่องที่ได้ติดตามงานดังนี้ 1. การร่วมจัดประชุม เภสัชศาสตร์ศึกษา 30-31 พ.ค. 2559 2. ผลการประชุม RDU 16 มี.ค. 2559 3. การรายงานความก้าวหน้าการทำ concept paper แต่ยังขาดแหล่งทุนที่สนับสนุน 4. รายงานความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือผู้สอน หลักสูตรความปลอดภัยสำหรับสถานศึกษา 5. การจัดทำร่างประชุม พัฒนาผู้สอน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประยุกษ์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจถึง patient safety ที่มากขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาหลักสูตร patient safety ให้ดียิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th