หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธวัชชัย  ลักเซ้ง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   31 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   01 เม.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาฯ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ปฏิบัติการการเรียนรู้ "Learning in Action: Sharing Best Practices in Active Learning among Thai Univ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 เม.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีทางการศึกษาได้กล้าวไปไกลถึงเวอร์ชัน 3.0 ซึ่งเราเรียกว่า "Education 3.0" ซึ่งในการเรียนการสอน จะต้องให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทั้งต่อเพื่อนในห้องเรียนและอาจารย์ผู้สอนด้วย ซึ่งแตกต่างจาก Education 1.0 ที่อาจารย์สอนแล้วลูกศิษย์จด lecture ซึ่งถือว่าล้าสมัยมากในปัจจุบัน (สามารถอ่านบทความ education 3.0 ได้ที่ http://swis.acp.ac.th/html_edu/acp/temp_informed/201.0docx) ดังนั้นสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) จึงได้จัดโครงการที่มีชื่อว่า ปฏิบัติการการเรียนรู้ "Learning in Action: Sharing Best Practices in Active Learning among Thai Universities" โดยในการจัดงานประชุม ประกอบไปด้วย 2 วัน ได้แก่ วันแรก (31 มี.ค.2559) เป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ Learning in action ใน 6 หัวข้อ ได้แก่ - ICT in active learning - Active learning in sciences and mathematics - Active learning in general education - Flipped classroom and work integrated learning - Competency based education - Effective classroom วันที่สอง (1 เม.ย.2559) เป็นปฏิบัติการใน 6 หัวข้อดังกล่าว โดยตอนเช้าสามารถเลือกได้ 1 อย่าง และตอนบ่ายสามารถเลือกได้อีก 1 อย่าง ซึ่งในตอนเช้า ข้าพเจ้าได้เลือก ICT in active learning และตอนบ่ายได้เลือก Effective classroom

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1. ได้ทราบวิธีการเรียนการสอนแบบ active learning ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ว่ามีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร 2. สามารถนำแนวความคิดการใช้โปรแกรม CourseVille ซึ่งพัฒนาโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ มาทดลองใช้ในการเรียนการสอน 3. อาจจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า clicker นำมาใช้ในการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1. นำรูปแบบการสอนแบบ active learning จากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2. ใช้โปรแกรม CourseVille มาทดลองใช้ในการเรียนการสอน 3. ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า clicker นำมาใช้ในการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th