หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   26 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมเพื่อขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และสถิติเกี่ยวกับการใช้สัตว์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 เม.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  การอบรมเกี่ยวกับ พรบ.การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และสอนการใช้โปรแกม R และสถิติเกี่ยวกับการใช้สัตว์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำไปใช้ในการออกแบบการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์ทดลอง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.047 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th