หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปนัดดา  พิบูลย์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   20 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   24 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 เม.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  ศึกษาดูงานภาคสนามด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนอกสถานศึกษา ในบริษัทและสถานประกอบการชั้นนำของประเทศไทย ดังนี้ 1. สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2. ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ สำนักการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 3. การประปานครหลวง บางเขน 4. บริษัทเจนโก้ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 5. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 6. บริษัท เอ็นเอ็มบี – มินีแบ ไทย จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จากบริษัทและสถานประกอบการชั้นนำของประเทศไทยแก่บุคลากรในหลักสูตรและนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาการเรียนการสอนและสถานประกอบการฝึกปฏิบัติสหกิจให้ตรงกับความตลาดงานและผู้เรียน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th