หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มนัส  โคตรพุ้ย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   30 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   30 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี   จังหวัด  อุบลราชธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    งานประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 5
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    01 เม.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  เป็นการจัดประชุมวิชาการ โดยหลักแล้วจะเป็นการบรรยายเกือบทั้งวัน โดยช่วงเช้าเริ่มด้วยการบรรยายหัวข้อ ศตวรรษที่ 21 ของวิทยาศาสตร์สุขภาพโดย ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ และตามด้วยการเสวนาหัวข้อ competency based education for improving imunity health care system โดยวิทยากร 3 ท่าน คือ ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ อาจารย์เภสัชกรพีรวัฒน์ จินาทองไทย อาจารย์เภสัชกรหญิงจิริสุดา คำสีเขียว โดยในช่วงเวลา 10.30 น. มีการนำเสนอโปสเตอร์ ซึ่งตนเองได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในเรื่อง การศึกษาปริมาณเม็ดเลือดที่เหมาะสมสาหรับการตรวจฟิล์มเลือดหนาและฟิล์มเลือดบางในการตรวจวินิจฉัยมาลาเรียในงานตรวจประจาวัน ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายเรื่อง โรคติดต่อไม่เรื้อรัง โดย แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ และหัวข้อสุดท้ายคือ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวินิจฉัยโรค โดย ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ผู้บรรยายมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก ทำให้ตนเองได้เปิดหูเปิดตา และได้แนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการทำงานทั้งการสอนและการวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปคิดพัฒนาหัวข้อวิจัยในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th