หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริอุมา  เจาะจิตต์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน           เมื่อวันที่   20 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   24 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การศึกษาดูงานภาคสนามหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 เม.ย. 2559


  เนื้อหา ?
  นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 83 คน นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์ จำนวน 8 คนเข้าดูงานภาคสนามที่ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจาก ยานพาหนะ กรมควบคุมมลพิษ การประปานครหลวง บริษัทเจนโก้ ห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ บริษัท เอ็ม เอ็ม บี มินิแบ ไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2559

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เรียนรู้ลักษณะงานของบัณฑิตอนามัยสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน/งานวิจัยทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้อง ของงานห้องปฏิบัติการต่างๆ และแนวทางในการศึกษาต่อในอนาคตของนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - เพิ่มเติมแหล่งฝึกสหกิจศึกษา - เป็นฐานข้อมูลสำหรับการเลือกแหล่งงานในอนาคตของนักศึกษา - ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาการสอนให้ทันสมัย - ได้แนวทางในการทำวิจัยในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th