หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิราณี  ยงประเดิม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   30 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะอนุกรรมการด้านเภัสชศาสตร์ศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

- การเตรียมการจัดประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559

-ห่ารือในประเด็นการรวบรวมงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาจากสถาบันต่างๆ เพื่อจัดทำเป้นฐานข้อมูลกลาง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ประสานงานกับคณาจารย์ของสำนักวิชาฯ ในการจัดส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

- ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ Transformative learning

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- รวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ศึกษาของ ม.วลัยลักษณ์ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th