หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   20 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   24 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    31 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  เป็นการศึกษาดูงานในหน่วยงาน/สถานประกอบการซึ่งมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ ด้านมลพิษอากาศ ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ สำนักงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ, ด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, ด้านการจัดการน้ำเสีย ณ โรงบำบัดน้ำ ศูนย์การศึกษาแลอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมบางซื่อ และบริษัทเอ็นเอ็มบี มิแบร์ไทยจำกัด, ด้านการประปา ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง, และด้านการจัดการของเสียอันตราย ณ บริษัทเจนโก้จำกัด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆที่รับผิดชอบได้แก่รายวิชามลพิษทางอากาศและการควบคุมและรายวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม รวมถึงรายวิชาต่างๆที่ร่วมสอน ในหลักสูตร ทั้งนี้เพือให้นักศึกษาได้เห็นภาพของการดำเนินงานด้านต่างๆ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานต่างๆได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้แนวคิดที่อาจนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านมลพิษทางอากาศและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th