หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   04 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   16 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)/กระทรวงพลังงาน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    29 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาผลงานสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เพื่อการนำเสนอถ่ายทอกองค์ความรู้และจำหน่าย รวมทั้งการพัฒนาบัณฑิต เเสริมประการณ์ เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมสถาบันอื่นๆ และผู้ประกอบการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สามารถนำมาใช้ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่ขายได้สู่กลุ่มเป้าหมายที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นทั้งกลุ่มผู้สนใจในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มประเทศอาเซียน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การถ่ายทอดความรู้ นโยบาย ทิศทางการวิจัยของประเทศที่เน้นให้มีการทำวิจัยสร้างมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตร พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพรไทย และวัตถุดิบอื่นๆ สู่เพื่อร่วมงานและบัณฑิตเพื่อเน้นให้เห็นความสำคัญมากกว่าการทำวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ และการสำเร็จการศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th