หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศศิธร  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   29 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   4 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    วิทยาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    28 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทางสังคม ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบายและแผนงาน โครงการหรือกิจกรรม ทั้งนี้ในการประเมินดังกล่าวจำเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลายและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม ดังนี้ 1. ความรู้ทางกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ กฎ ระเบียบ ประกาศของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. กระบวนการในการกลั่นกรอง เนื้อหาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเครื่องมือในการกลั่นกรอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมิน EIA EHIA CHIA 3. การกำหนดขอบเขต แนวทางการประเมิน ทั้งทางเทคนิคและทางชุมชน 4. การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ 5. การใช้กระบวนการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 6. การใช้ระบาดวิทยาและเครื่องมือระบาดวิทยาภาคประชาชน 7. การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ 8. การประเมินด้วยกระบวนการทางสังคม 9. การจัดทำร่างรายงาน 10. การผลักดันสู่กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบาย 11. การติดตามและประเมินผล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญโท ในรายวิชา ชุมชนกับสุขภาวะ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการใชเครื่องมือเทียบเคียงตามแนวคิด HIA ในการประเมินและเสริมสร้างสุขภาพวะชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนโดยเครื่องมือระบาดวิทยาภาคประชาชน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th