หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จันจิรา  มหาบุญ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   59 557    ถึงวันที่   59 557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)ตัวอย่างรายละเอียดหลักสูตร(มคอ.2)สาธารณสุขศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

การนำเสนอ สถานะของ มคอ.1  สาขาสาธารณสุขศาสตร์  

(ร่าง)มคอ.2  

ความเป็นมาในการจัดทำ และแผนจนดำเนินการสิ้นสุด

และการวิเพากาษ์ (ร่าง)มคอ.2

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   เพื่อทราบทราบสถานะ ของ มคอ.1 และรายละเอียด ในมคอ.2 เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ของสาขาสาธารณสุขศาสตร์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   เขียนมคอ.2 ของหลักสูตร ให้สอดคล่้องกับ(ร่าง)มคอ.2

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th