หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   26 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชาพิจารณ์ "ร่าง" มคอ.1 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

ในเบื้องต้น ศ.ดร.วีรพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล หัวหน้าโครงการฯ ได้กล่าวนำถึงทิศทางการจัดการเรียนการสอนเทคนิคการแพทย์ที่เปลี่ยนจาก Education based learning เป็น Competency based education model ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ Interprofessional collaboration education (IPE) ความต้องการของประชากร/สังคม/ชุมชน เปลี่ยนแปลงไป ทิศทางของ MT โลกและทิศทางการดูแลสุขภาพของ WHO เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้ต้องมีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน โดยได้มีการกำหนดคุณลักษณะของนักเทคนิคการแพทย์ไว้ ได้แก่ การคิดเป็น วิเคราะห์ได้ สังเคราะห์เป็นระบบ คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม การทำงานร่วมกัน ทักษะภาษาสากล และพื้นฐานของการวิจัย หลังจากนั้นได้ แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) Family MT/ population health 2) Specialized MT/ Clinical MT 3) Entrepreneurial MT/ Technology distributor 4) Academic MT และ 5) Researcher MT โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับประเด็นคำถามแตกต่างกัน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มระดมสมองและมีการนำเสนอในตอนท้าย กล่าวโดยสรุปสาระสำคัญ คือ นักเทคนิคการแพทย์ในอนาคตต้องมีความสามารถเชิงธุรกิจ ความสามารถในการทำงานในชุมชนโดยมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมสุขภาพประชาชน มีความสามารถในการพัฒนางานประจำวันโดยใช้ความรู้ทางการวิจัยเป็นฐาน และคิดต่อยอดสร้างสรรค์งานใหม่หรือนวัตกรรมได้ ทั้งหมดที่กล่าวมาสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนานักศึกษาเทคนิคการแพทย์ คืออาจารย์ที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และมีแนวคิดทัศนคติที่ตรงกัน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.1   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เตรียมความพร้อมของอาจารย์ในด้านประสบการณ์ทางคลินิกและการสร้างเครือข่ายกับสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงการวางแผนการดำเนินการเทคนิคการแพทย์ชุมชน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th