หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เกียรติกำจร  กุศล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   24 ก.พ. 2559    ถึงวันที่   25 ก.พ. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันคลังสมองของชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 2 : การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนด้วยงานว
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  - การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน - Transformative Education - การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน - Active Learning - Scholarship of Teaching and Learning

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - การทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของผู้เรียน Gen Z - การใช้เทคนิคต่างๆ ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน - การประเมินแบบ Formative เพื่อพัฒนานักศึกษา - การทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - ทำวิจัยชั้นเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน - การสอนในชั้นเรียนให้นักศึกษา Active มากขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th