หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   08 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   11 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) – สรพ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    17th HA forum
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี เราจะมาต่อเติมลมหายใจของกันและกันให้ทุกวินาทีของการพบเจอเป็นเวลาที่มีคุณค่าและมีความหมาย ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด การลงมือปฏิบัติที่ขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตประจำวัน ภายใต้แนวคิดหลัก “Enjoy Quality Every Moment” (คุณภาพในทุกลมหายใจ) ลมหายใจของคนคุณภาพ ลมหายใจของคนที่ไม่เคยย่อท้อต่อการพัฒนา เป็นลมหายใจที่ต่อชีวิตระบบบริการสาธารณสุขไทยให้เติบโตและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th