หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   14 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   15 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วช.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมผู้ใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

- รับทราบพระราชบัญญัติการใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์ 2558 มาตราต่างๆ

- สอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ใช้สัตว์ฯ

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำแนวทาง พรบ.การใช้สัตว์ มาใช้ในงานวิจัยที่ต้องใช้สัตว์

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th