หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   19 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2559
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

การประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3/2559 มีทั้งหมด 6 วาระ ขอสรุปประเด็นแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ประกอบด้วย

     1.1. รายงานการเงิน - แจ้งรายรับรายจ่ายแต่ละบัญชี

     1.2. รายงานการดำเนินการประจำเดือนของคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ - แจ้งรายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 11 แห่ง

     1.3. สรุปสาระการประชุมกับองค์กรต่างๆ ของนายกสภาเทคนิคการแพทย์ -

          1) แจ้งผลการประชุมร่วมของคณะกรรมการสถานพยาบาล (เทคนิคการแพทย์เปลี่ยนบทบาทจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ผู้แทนสภาวิชาชีพ ซึ่งทำให้บทบาทวิชาชีพชัดเจนขึ้น)

          2) การปรับเปลี่ยนกฎกระทรวงซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องคือเรื่องการปรับเปลี่ยนจำนวนนักเทคนิคการแพทย์ทั้งในเวลาและนอกเวลาให้เหมาะสมโดยพิจารณาจากจำนวนเตียงที่โรงพยาบาลนั้นๆ เปิดให้บริการ

          3) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การธนาคารเลือดขอให้กองประกอบโรคศิลปะออกใบประกอบวิชาชีพให้ ในประเด็นนี้จะต้องมีการแสดงให้ชัดว่าสาขาดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างไร และต่างจากเทคนิคการแพทย์อย่างไร

          4) กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำหลักเกณฑ์การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง (ประกาศเมื่อ สิงหาคม 2558) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดอัตราและการชำระเงินเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

          5) การจัดทำหลักสูตรความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety) ได้มีการเพิ่มกลุ่มเทคนิคการแพทย์เข้าไปในกลุ่มสหสาขาวิชาชีพเดิม (แพทย์ พยาบาล เภสัช) ซึ่งต่อไปอาจจะนำหลักสูตรนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือการควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ

     1.4. รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

1) การสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบที่ผ่านมามี ม.บูรพา ที่สอบเป็นครั้งที่ 1 ของปีนี้ โดยข้อสอบรอบที่ผ่านมาได้มีการนำภาพ 4 สี จำนวน 18 ภาพ มาจัดสอบในแขนงเคมีคลินิก ปรสิตวิทยา โลหิตวิทยา และจุลทรรศนศาสตร์ ซึ่งมีแนวโน้มจะใช้ภาพออกสอบอย่างต่อเนื่อง

     1.5. แจ้งรายนามกรรมการที่ติดภารกิจ

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

มติที่ประชุม รับรองโดยไม่มีแก้ไข

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดงาน 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย ซึ่งจะครบรอบในปี 2560 นี้ ทางคณะกรรมการได้ร่วมระดมสมองถึงรูปแบบและกิจกรรมการจัดงานโดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ไปดำเนินการต่อ ทั้งนี้ได้ฝากประเด็นที่สำคัญคือในเดือน ก.ค. ปีเดียวกันจะเป็นโอกาสครบรอบ 60 ปี ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของสภาเทคนิคการแพทย์ด้วย ธีมงานอาจจัดให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว

3.2 การยื่นหนังสือ ขอให้คงโครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข - คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพ ได้ยื่นคัดค้านการรวมของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก ซึ่งอาจส่งผลให้วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ไม่ก้าวหน้าเนื่องจากมีแพทย์เป็นหัวหน้ากลุ่มงาน จึงขอเสนอเปลี่ยนชื่อเป็น "กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์"

3.3 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาหลายประการ ได้แก่ การเพิ่มคณะกรรมการ คณะทำงาน (แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์) การประกาศโรคระบาด เน้นโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ หน่วยปฏิบัติการโรคติดต่อ หน่วยงานภายใน การชดเชยค่าเสียหาย อำนาจในการเปรียบเทียบความผิดตาม พรบ. เป็นต้น

3.4 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการระดมสมองเพื่อจัดทำสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (functional competency) ที่ประชุมได้กำหนดจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งต่างๆ และได้แจ้งให้เสนอชื่อมาภายในวันที่ 5 เม.ย. นี้

 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องการขออนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และสมัครเป็นสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ ในรอบนี้จำนวน 1 คน ที่ประชุมอนุมัติตามเสนอ

4.2 ขอเสนอเพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดในการสมัครสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซึ่ง นศ. รายดังกล่าวสอบผ่านตั้งแต่ครั้งที่ 1/2558 แต่เพิ่งขอยื่นขึ้นทะเบียน เมื่อตรวจสอบ transcript พบว่าขณะสอบ นศ. เพิ่งแก้ F รายวิชาฟิสิกส์ขณะอยู่ปี 5 ภาค 1/2558 ซึ่งกรณีนี้ นศ. กระทำผิดระเบียบการสมัครสอบ ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลแล้วมีมติให้ผลการสอบผ่านเป็นโมฆะ และขอให้แจ้งผลไปยังสถาบันที่รับรองการจบของนักศึกษาและแจ้งให้นักศึกษามาสอบใหม่

4.3 ประธานอนุกรรมการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ ขอเสนอพิจารณารับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 15 แห่ง ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ

4.4 โครงการประชุมสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการประจำปี 2559 โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและแผนการจัดกิจกรรม

4.5 ขออนุมัติหลักการปรับปรุงเว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์และแผนประชาสัมพันธ์ ปี 2559-2560 โดยคณะทำงานเสนอรายละเอียดเว็บไซต์และแผนประชาสัมพันธ์ภายใต้งบดำเนินการ 100,000 บาท ที่ประชุมอนุมัติตามเสนอ

4.6 ผลการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาที่เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ 2 แห่ง คือ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต และสาขาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ม.บูรพา พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 2 แห่ง และได้รับการรับรอง 4 ปีและ 1 ปีการศึกษา ตามลำดับ

4.7 การพิจารณาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิต สาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรีย ของคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมเคยส่งเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการฯ แล้วและได้แจ้งให้ปรับแก้ไข หลังปรับแก้ไขพบว่ายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์และวัตถุประสงค์หลักของการเปิดหลักสูตรเฉพาะทางที่มุ่งเน้นให้เกิดความรู้และทักษะทางปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญพิเศษ คณะอนุกรรมการฯ จึงพิจารณาเบื้องต้นว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

 

วาระที่ 5 วาระอื่นๆ

- มีการฝากประเด็นเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะได้หารือในคราวต่อไป

 

วาระที่ 6 แจ้งกำหนดการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

จากการเข้าร่วมประชุมมีประเด็นที่จะนำมาปรับใช้กับสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอนหรือบริการวิชาการให้เน้นการดำเนินการร่วมมือในระดับเขตบริการ (เนื่องจากปัจจุบันได้มีการแบ่งระบบเขตบริการเป็น 12 เขต ซึ่งแผนงานและงบประมาณมีการดำเนินการระดับเขต)

2. การเตรียมความพร้อมก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพ จะต้องมีการปรับรูปแบบการติว โดยอาจมีการสอดแทรกภาพภายใต้กล้องจุลทรรศน์หรือภาพอื่นๆ ที่มีความสำคัญหรือจำเป็นต้องทราบ เนื่องจากข้อสอบมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนรูปแบบมาใช้ลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้นักศึกษาพิจารณาคุณสมบัติตนเองให้ครบถ้วนก่อนยื่นขอสอบ มิเช่นนั้นหากตรวจพบภายหลัง ผลการสอบจะเป็นโมฆะ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จากการเข้าร่วมประชุมมีประเด็นที่จะนำมาพัฒนาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ดังนี้

1. การเพิ่มเนื้อหาเรื่องหลักเกณฑ์การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง ในรายวิชา MTH-206 เทคนิคและเครื่องมือพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ซึ่งได้แจ้งผู้ประสานงานรายวิชาให้ดำเนินการในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

2. เนื้อหาเกี่ยวกับ พรบ. ต่างๆ และกฎกระทรวง ที่มีการปรับเปลี่ยนในปี 2558 ควรนำมาปรับสอนในรายวิชา MTH-409 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ให้เป็นปัจจุบัน

3. อาจารย์ควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง Patient safety เนื่องจากสภาเทคนิคการแพทย์ได้มีบทบาทร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งจะได้บรรจุในการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาต่อไป

3. ผลการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา มีประเด็นจุดแข็งของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ที่ควรนำมาพัฒนาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ ระบบการติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ระบบการพัฒนาการเรียนการสอนที่ดี การใช้ระบบสารสนเทศให้เป็นประโยชน์รอบด้าน อาจารย์ต้องมีการพัฒนาตนเองด้านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ (ต่อไปสภาฯ อาจมีเกณฑ์ประเมินนับเป็นจำนวนชั่วโมงต่อปี)พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th