หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาโรจน์  เพชรมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน           เมื่อวันที่   59 571    ถึงวันที่   ก.ย. 572
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ส.สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ศึกษาดูงานรายวิชา PHP112การสาธารณสุขชุมชนขั้นแนะนำ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
   ความรู้พื้นฐานในงานสาธารณสุขชุมชน ประวัติความเป็นมาและปัญหาสาธารณสุขทั้งใน และต่างประเทศ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ แนวคิดของการดำเนินงานสาธารณสุขชุมชนและแนวทางแก้ปัญหา ระบบบริการการสาธารณสุขของประเทศไทยและต่างประเทศ แผนและแผนงานพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติของไทย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1.1 มีความรู้พื้นฐานในงานสาธารณสุขชุมชน 1.2 มีความรู้ด้านประวัติและการความเป็นมาของงานสาธารณสุขชุมชน 1.3 มีความรู้เกี่ยวกับ ปัจจัยกำหนดสุขภาพได้และแนวคิดของการดำเนินงานสาธารณสุขชุมชนและแนวทางแก้ปัญหา ระบบบริการการสาธารณสุขของประเทศไทยและต่างประเทศ 1.4 มีความรู้และสามารถวิเคราะห์แผนและแผนงานพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติของไทย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1) มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุข 2) มีความรู้ทันต่อเหตุการณ์และข่าวสารที่เกี่ยวข้องตามพลวัตรของศาสตร์ทางการสาธารณสุขและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 3) มีความรู้เพียงพอที่จะไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th