หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาโรจน์  เพชรมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   ก.ย. 555    ถึงวันที่   ก.ย. 569
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.ท่าศาลา รพ.สิชล รพ.สต.ประดู่หอม   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตรายวิชาปรัชญาสาธารณสุข
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาสุขภาพบุคล ครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปรัชญาตะวันตกและตะวันออกที่มีอิทธิพลต่อการจัดการสาธารณสุขในปัจจุบัน กระบวนทัศน์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการสาธารณสุข ความสัมพันธ์ระหว่างการสาธารณสุขกับสังคม การนำแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาการ การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนามาประยุกต์ใช้ในการงานสาธารณสุข

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การดูแลและพัฒนาสุขภาพบุคล ครอบครัว ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปรัชญาตะวันตกและตะวันออกที่มีอิทธิพลต่อการจัดการสาธารณสุขในปัจจุบัน กระบวนทัศน์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการสาธารณสุข ความสัมพันธ์ระหว่างการสาธารณสุขกับสังคม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาการ การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนามาประยุกต์ใช้ในการงานสาธารณสุข

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th