หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน           เมื่อวันที่   55 1746    ถึงวันที่   55 1746
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สนภท.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประกวดการแข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  ได้นำนักศึกษาไปแข่งขันทักษะทางเภสัชกรรม ที่โรงแรม แอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 12/3/2559 โดยส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน 2 ทีม เป็นทีมภาษาไทย และทีมภาษาอังกฤษ จากจำนวนทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 30 ทีม จากทั่วประเทศ ซึ่งทีมที่มาจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลชทเชยทั้ง 2 ทีม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้ด้านการจัดการแข่งขันทักษะเภสัชกรรม ความรู้ด้านการให้คำปรึกษาที่มีความเหมาะสม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนากิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา และพัฒนาการสอนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th