หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   10 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   11 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันคลังสมองแห่งชาติ   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศรุ่นที่ 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
   เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา QA, Edpex, การบูรณาการการบริหารหลักสูตร

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา QA, Edpex,

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   การพัฒนาการบริหารงานระดับสาขาวิชาฯ และสำนักวิชาฯ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th