หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   14 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   15 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่งานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 11
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  

มีเนื้อหาการบรรยายในหัวข้อดังนี้

1. ภาพรวมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

2. พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และหลักการเขียนข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์

4. มาตรฐานสัตว์และการเลี้ยงสัตว์

หลังการอบรมมีการจัดสอบวัดความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ มาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ และการเขียนข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพิ่มขึ้น หากสอบผ่านและได้รับใบอนุญาตประเภทที่ 1 (สำหรับผู้สอนและผู้ดำเนินการวิจัย) ก็จะสามารถเป็นผู้กระทำต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้ ทั้งในงานสอนและการเป็นผู้ดำเนินการวิจัยที่ต้องใช้สัตว์ทดลอง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ภายหลังได้รับใบอนุญาต จะสามารถสอนและดำเนินการวิจัยที่ต้องใช้สัตว์ทดลองได้ ซึ่งงานวิจัยบางเรื่องจำเป็นต้องมีการทดสอบในสัตว์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและนำไปใช้ต่อยอดได้พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th