หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   1 ต.ค. 2558    ถึงวันที่   6 2- 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันการศึกษาจากหลายแหล่ง   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
   นักศึกษาหลักสูตรชีวเวชศาสตร์จำนวน 4 คนเดินทางไปนำเสนอ ผลงานในงานประชุมวิชาการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
   นำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำวิจัยของนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0477 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th