หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ประภัสสร  คลังสิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   08 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   11 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    17th HA National Forum “คุณภาพในทุกลมหายใจ” (Enjoy Quality Every Moment)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  จากภาพรวมในงานได้มีการนำเสนอผลงานของแต่ละหน่วยงานซึ่งผลงานที่นำเสนอมี 2 รูปแบบคือ • ผลงานการพัฒนาระบบงาน, Continuous Quality Improvement (CQI)/Clinical CQI หรือผลงานอื่นๆที่สามารถวัดผลลัพธ์ได้ชัดเจน (Poster presentation) โดยเป็นลักษณะของผลงานหรือโครงการพัฒนา ซึ่งนำเสนอแนวคิดการออกแบบกิจกรรมพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง และมีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงเช่นการประเมินเชิงปริมาณหรือการประเมินเชิงคุณภาพ • ผลงานการพัฒนาที่วัดผลเป็นตัวเลขได้ยาก หรือการพัฒนาในมิติที่เป็นนามธรรม (Oral presentation) ซึ่งเป็นลักษณะของการนำเสนอเรื่องเล่าที่เห็นเป็นรูปธรรมของการพัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด ทำให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมความปลอดภัย และวัฒนธรรมการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีการบอกเล่าถึงความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจ การฝ่าฟันอุปสรรค รวมทั้งความสนุกสนาน กำลังใจ และการสนับสนุนที่ได้รับ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การพัฒนาแบบบันทึกการตรวจร่างกายทางระบบประสาทและระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ การตรวจร่างกายเป็นขั้นตอนสำคัญในการวินิจฉัยปัญหาเพื่อพิจารณาการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ซึ่งแบบประเมินนี้จะช่วยให้การตรวจร่างกายเป็นระบบและทำการตรวจได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุม ทำให้กระบวนการคิดวิเคราะห์ทางคลินิกของนักกายภาพบำบัดเป็นเหตุและผลมากยิ่งขึ้น และสามารถติดตามผลของการรักษาในระยะสั้นและระยะยาวได้ ทั้งนี้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางงานวิจัยและสถิติ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำมาพัฒนาคลินิกกายภาพบำบัด มวล. ซึ่งการพัฒนาแบบประเมินการตรวจร่างกายในระบบต่างๆ จะช่วยให้คณาจารย์ได้ทำการตรวจร่างกายผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม และมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะสามารถสร้างมาตรฐานในการให้บริการทางกายภาพบำบัดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินสามารถนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไปและสามารถนำมาต่อยอดเป็นงานวิจัย R2R ทางคลินิกได้อีกด้วย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th