หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   06 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   11 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันคลังสมองของชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุ่น 6
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสำหรับการเป็นผู้นำที่ดี โดยมีการบรรยาย การสรุปวิเคราะห์ และการฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับทักษะต่างๆที่ผู้นำพึงมี และการฝึกปฏิบัติการทำแผนงานโครงการเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้เรียนรู้เทคนิคและทักษะการปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับผู้นำ และได้มีโอกาสรู้จักและสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการศึกษาๆต่างๆภายในประเทศ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เทคนิคและแนวคิดในการบริหาร และการจัดทำแผนยุทธศาตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่แนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th