หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  ชินกุลพิทักษ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 มี.ค. 2559    ถึงวันที่   03 มี.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   -   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศการฝึกปฏิบัติงานและสร้างความร่วมมือกับแหล่งฝึก
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 มี.ค. 2559


  เนื้อหา ?
  1. เข้านิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ณ รพ.สงขลาและรพ.หาดใหญ่ เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะของแหล่งฝึกและหารือร่วมกันในการรับนักศึกษาและการพัฒนาการฝึกงาน 2. พูดคุยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งฝึกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการฝึกปฎิบัติงานและโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ รพ.

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบัติงานและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติงาน และได้วางแผนการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันระหว่างแหล่งฝึกและสำนักวิชาเภสัชศาตร์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0469 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th